Условия за рекламация са част от общите търговски условия на продавача UDERMAN, s. r. o., 

 

За правилна оценка е необходимо заявените стоки да са чисти, комплектни и в съответствие с хигиенните разпоредби или общите хигиенни принципи. Когато се използва стоката, купувачът е длъжен да спазва, освен общоизвестните правила, и условията, определени за използването на стоките в гаранционната карта или в инструкциите за употреба, да ползва и се грижи за стоките в съответствие с естествения му живот.

 

Не приемаме стоки, изпратени от Купувача до адреса на Продавача с наложен платеж. Продавачът си запазва правото да не приема такива пратки с наложен платеж. 

1.Рекламация на стоката с дефект

В случай на откриване на дефект на даден продукт е необходимо незабавно да се подаде рекламация (не използвайте продукта по-нататък) пред Продавача. Може да подадете рекламация по имейла на info@foxigy.bg или по телефона +359 42 919 713:

За дефектна стока ще заявим куриер, който ще дойде да вземе стоката от Вас, поради това да не плащате куриерски разходи. Когато подавате рекламация имаме нужда да ни изпратите тези данни:

 • име и фамилия (на купувача)
 • номер на Вашата поръчка
 • личен адрес, от който куриера може да вземе стоката (улица, номер, град и пощенски код)
 • Вашата банкова сметка под формата IBAN за да можем да ви възстановим сумата по сметката, веднага когато получим стоката обратно в нашия събирателен пункт.
 • Данни за контакт: телефон, имейл
 • Описание на дефекта

 Вземане на стоката ще се осъществява по личен договор между продавача и купувача.

За прилагането на рекламация е необходимо да попълните формуляр за рекламация, който ще може да изтеглите от нашия сайт www.foxigy.bg или да го поискате по имейла info@foxigy.bg.

След като попълните всички необходими данни, е необходимо да принтирате този формуляр и да го добавите към рекламираните стоки, следователно може да заявиме куриер да вземе стоката.

След като Продавача прегледа върнатите стоки, пристигнали на адрес за доставка, Продавачът определя начина на обработка на рекламация и своевременно информира Купувача.

Купувачът е наясно, че ако не достави рекламираната стока, включително всички доставени аксесоари, тогава в случай на оттегляне на Купувача от договора, покупната цена ще бъде върната на Купувача, намалена със сумата на липсващите аксесоари.

ВНИМАНИЕ!

Износването характерно за материала или употребата не се считат за дефект. За дефект не се счита, ако от естеството на продадената стока се вижда, че експлоатационният ѝ срок е по-кратък от гаранционния срок и когато при нормалното използване на такова нещо общото му износване настъпва преди изтичането на гаранционния срок.

След проверка на стоката, Продавачът определя начина на решението на рекламацията и незабавно информира Купувача.

Купувачът е наясно, че ако не достави комплектна рекламирана стока, включително всички доставени аксесоари, тогава в случай на отказ на купувача от договора, на купувача ще му бъде възстановена покупната цена, намалена с цената на недоставените аксесоари на продавача. 

  2.Решение на рекламацията

   

  Рекламираните стоки трябва да бъдат добре опаковани, така че да не бъдат повредени по време на транспортиране, опаковката трябва да е видимо маркирана като „РЕКЛАМАЦИЯ“ и да съдържа: заявената стока (включително всички аксесоари), препоръчваме да приложите копие от документа за покупка, подробно описание на дефекта и подробна информация за контакт на купувача (основно адрес за връщане и телефонен номер). Без тези данни е невъзможно да се идентифицират произходът и дефектите на стоките. Тази процедура се препоръчва и на потребителя купувач, освен ако той не докаже и обоснове горните факти в противен случай. Препоръчваме също да изберете метод за разглеждане на рекламация, който вие изисквате (ремонт, зазмяна,кредитно известие).

  Компанията UDERMAN, s. r. o. незабавно инфромира Купувача относно приемането на рекламацията по телефони или по който и да е начин за състоянието на рекламираната стока. Информацията включва датата, на която е получена рекламацията, какви стоки се рекламират, кога и къде са закупени стоките, какъв е дефектът и цената, на която са закупени стоките. Ако купувачът се оплаче от дефект на стоката, продавачът надлежно ще провери рекламацията и ще вземе решение за решаването й незабавно или в трудни случаи в рамките на 3 дни. Продавачът ще се справи с рекламацията в рамките на максимум 30 дни от датата на получаване на рекламираната стока в нашия централен склад в Словакия.

   

  Срок за подаване на рекламация

  Ако рекламацията е решена с ремонт, гаранционният срок се удължава с времето от рекламацията до деня, в който потребителят е длъжен да превземе стоката след ремонта, дори и да не го е направил. Ако рекламацията се урежда чрез замяна на стоката за нова стока, новият гаранционен срок започва да тече от деня, в който стоката е предадена, респ. изпратена на купувача. Ако рекламацията за дефектна стока не е направена по време на гаранционния срок, правото на отговорност за дефекта изтича. Купувачът ще бъде информиран лично, по телефона или по имейл, след като рекламацията ще бъде уредена.

  Гаранция

  Продавачът носи отговорност за дефекти на стоката за период от 24 месеца от получаването на стоката от купувача, ако стоката, нейната опаковка или в гаранционната карта не е посочен по-дълъг гаранционен срок. Гаранцията не покрива причинени щети (ако такава дейност не е нормална дейност и не е забранена в приложените инструкции за употреба):

  1. механично увреждане на стоките,
  2. електрическо пренапрежение (видимо изгорели части) с изключение на нормалните отклонения,
  3. използване на стоките в условия, които не съответстват на своята температура, прах, влажност, химически и механични влияния на околната среда, което е пряко предвидено от продавача или производителя,
  4. непрофесионален монтаж, манипулиране, експлоатация или пренебрегване на грижата за стоките,
  5. стоките са повредени от прекомерно натоварване или използване противно на условията, посочени в документацията или общите принципи,
  6. извършване на неквалифицирана намеса или промяна на параметрите,
  7. стоки, които са били модифицирани от клиента (боядисване, огъване и т.н.), ако е възникнала грешка в резултат на тази промяна,
  8. стоките са повредени от природни елементи или непреодолима сила,
  9. използването на неправилни или неоригинални консумативи, или каквито и да било повреди, произтичащи от тях, освен ако това е нормално и не е изключено от предоставените инструкции за употреба.

  Правата на купувача при упражняване на законовата гаранция в случай на отстранима грешка, правото на безплатно, правилно и своевременно отстраняване на грешката, правото на замяна на дефектни стоки или дефектни части, ако това не е несъразмерно поради естеството на грешката. Ако такава процедура не е възможна, той има право на разумна отстъпка от покупната цена или оттегляне от договора за покупка,

  • ако грешката е непоправима, предотвратяваща правилното използване на стоките, правото на замяна на дефектни стоки или оттегляне от договора за покупка Въпреки че купувачът не може да използва артикула правилно поради повтаряне на грешката след ремонт или поради по -голям брой грешки. По-специално, повторно възникване на дефект се счита за настъпило, ако същият дефект, предотвратяващ правилната употреба, който вече е отстранен поне два пъти по време на гаранционния срок, се появи отново. По-голям брой грешки се разбират, ако вещта има поне три грешки едновременно, които пречат на  правилното й използване.,
  • в случай на други грешки, които не могат да бъдат отстранени и потребителят не поиска замяна на стоки, той има право на разумна отстъпка от покупната цена или оттегляне от договора за покупка,

  Купувачат трябва да спре ползване на стоката ако разбра за нейния дефект.  

  Купувачът е длъжен да поеме стоката след рекламацията в рамките на посочения срок.

  Износването, характерно за материала или употребата, не се счита за дефект.

  Купувачът ще избере начина на разглеждане на рекламация. Продавачът ще предупреди купувача за неподходящия избор и ще предложи подходящ метод (особено ако купувачът изисква метод, свързан с отстранима грешка, но продавачът установи, че това е непоправима грешка). Ако потребителят не избере метода за разглеждане на рекламацията, подадена от продавача в разумен срок, той ще го избере.
   
  В случай на отстъпка, не е възможно по-късно да се рекламира стоката за грешката, за която е предоставена отстъпката.

  Ако купувачът е потребител, продавачът ще вземе решение по жалбата незабавно, в трудни случаи в рамките на три работни дни. Този период не включва времето, подходящо според типа на продукта или услугата, необходимо за професионална оценка на грешката. Продавачът ще се справи с жалбата, включително отстраняването на дефекта, без ненужно забавяне, не по-късно от 30 дни от датата на получаване на рекламираната стока в централния склад в Словакия. След този период се счита, че грешката в стоката действително е съществувала и потребителят има същите права, сякаш това е грешка, която не може да бъде отстранена. Този период не е обвързващ за купувача, който е предприемач и следователно отношенията му с продавача се регулират от Търговския кодекс.

  Начин за обработка на рекламация

  Ако потребителят е подал жалба в рамките на първите 12 месеца от покупката, продавачът може да я отхвърли само въз основа на експертна преценка. Продавачът ще предостави на потребителя копие от експертната оценка в рамките на 14 дни от датата на разглеждане на жалбата. Ако продавачът отхвърли рекламацията след 12 месеца от покупката, той е длъжен да посочи в документа за обработка, до кой може купувачът да изпрати продукта за професионална оценка. Ако потребителят докаже чрез професионална оценка отговорността на продавача за дефекта, той може да подаде жалба отново. Всички целенасочено направени разходи, свързани с професионалната оценка, се поемат от продавача, който е длъжен да ги плати на потребителя в рамките на 14 дни от датата на повторно подадена жалба. Подадената рекламация не може да бъде отхвърлена от продавача.                                 

  Ако рекламацията за стоките е уредена чрез замяна на стоката за нова стока в рамките на законоустановения гаранционен срок, гаранционният срок ще започне да тече отново от датата на решението на рекламацията.

  Продавачът ще издаде писмено потвърждение на потребителя купувач относно това кога е подадена жалбата, какво е нейното съдържание, какъв метод за разглеждане на жалбата се изисква, по имейл веднага след получаване на жалбата; допълнително потвърждение на датата и начина на разглеждане на жалбата, включително потвърждение на ремонта и продължителността на жалбата, или обосновка за отхвърляне на жалбата.

  3.Отказ от договора / ВРЪЩАНЕ

  Ако не сте доволни от получените стоки, можете да се откажете от договора за покупка в рамките на 14 дни от покупката и да върнете стоката, без да посочвате причина. Ако осъществявате връщане, всички разходи с връщането се поемат от Клиента/Купувача.

  Необходимо е да попълните формуляра за отказ от договора и да го изпратите заедно със стоката на нашия адрес:

  Адрес за връщане на стоката:
  KNH SLOVAKIA - FOXIGY
  or. ORADEA [410001]
  cal. BORSULUI Nr 53
  ROMANIA
  tel: +359 42 919 713

  Не приемаме стоки, изпратени за наша сметка, т.е. с наложен платеж, такива ще са върнати обратно при Вас. Моля, опаковайте стоките внимателно, за да не се повредят по време на транспортирането. След получаване на неповредените стоки, парите ви ще бъдат възстановени по банкова сметка, която сте посочили във рекламацията в рамките на 14 дни след решението на рекламацията. 

  4.Защита на личните данни

  Съгласно Закон № 428/2002 Сб.з. относно защитата на личните данни. Операторът на онлайн магазина www.foxigy.bg се задължава да не предоставя поверените лични данни по никакъв начин без съгласието на собственика на тези данни и няма да използва поверените лични данни за търговска оферта, несвързана с популяризирането на онлайн магазина. В същото време той се задължава да изтрие личните си данни от своята база данни по всяко време по искане на клиента, дори без да посочва причини.

  5.Заключителни разпоредби

  Тези условия за рекламация са валидни от 27.8.2020 г. и отменя валидността на предишните условия за рекламация. Тези условия за рекламация се намират в седалището и офисите на продавача или като документ на www.foxigy.bg