Общи търговски условия

на дружеството UDERMAN, s. r. o.

 

I.

Основна разпоредба

Настоящите общи търговкси условия (наричани по-долу „търговски условия“) са съобразени с разпоредбите на Закон № 40/1964 Сб. Граждански кодекс, изменен (наричан по-долу „Граждански кодекс“), от закон № 250/2007 Сб.з. за защита на потребителите и изменение на Закона на Словашкия национален съвет
№ 372/1990 Сб. относно престъпленията, изменени (наричани по-долу
само „Закон за защита на потребителите“), закона № 102/2014 Сб.з. относно защитата на потребителя при продажбата на стоки или предоставянето на услуги въз основа на договор от разстояние или договор, сключен извън помещенията на продавача и за изменение и допълнение на някои актове (наричан по-долу „Закон за защита на потребителите при продажба от разстояние“)

номер на сметка под формата на IBAN: BG96BPBI79421200041230

Работно време:

Поръчки онлайн или чрез сайта www.foxigy.bg 00-24 часа (само онлайн магазин, няма физически магазин)

Работно време на клиентската поддръжка на онлайн магазина за коригиране и обработка на поръчки в България е: ПОН - ПЕТ: 08.00 — 16.00 ч.

Работно време на офиса в Словакия ул. Strojnícka 7, 080 01 Prešov е :
ПОН - ПЕТ: 08.00 — 16.30 ч.

Надзорът на спазването на закона се осъществява от Словашката търговска инспекция „SOI“:

Име и адрес на надзорния или контролния орган, на който се подчинява дейността на доставчика на услуги:

Инспекторат на SOI за област Prešov, улица Obrancov mieru 6, пощенски код 080 01, Отдел на надзорното изпълнение

тел.: +421 (0) 51/772 15 97, факс: 051/772 15 96.

 

Купувачът е потребител или предприемач.

Потребител означава физическо лице, което при сключване и изпълнение на потребителски договор не действа в хода на своята стопанска или друга предприемаческа дейност.

Правните отношения на продавача с потребителя, които не са изрично регламентирани от настоящите Общи търговски условия, се уреждат от съответните разпоредби на Закон № 40/1964 Сб., Гражданския кодекс, както и свързаните с тях разпоредби.

Предприемач се разбира:

 • лице, вписано в Търговския регистър,

 

 • лице, което извършва стопанска дейност въз основа на лиценз за търговия,

 

 • лице, което извършва стопанска дейност въз основа на лиценз, различен от лиценз за търговия съгласно специални разпоредби,

 

 • лицето, което извършва селскостопанска продукция и е вписано в регистъра по специален регламент.

 

За целите на бизнес условията като предприемач се разбира и човек, който действа в съответствие с предходното изречение в рамките на своята стопанска дейност. Ако Купувачът посочи в поръчката своя идентификационен номер (ЕИК), той потвърждава, че правилата, посочени в търговските условията за предприемачите, се отнасят и за него.

Правните отношения на Продавача с Купувача, който е предприемач, който не е изрично регламентиран от настоящите ОТУ или от договора между Продавача и Купувача, се уреждат от съответните разпоредби по Закон № 513/1991 Сб., от Търговския кодекс, както и свързаните с тях разпоредби. В случай на различия между ОТУ и индивидуалния договор текстът на договора има предимство.

С подаването на поръчка купувачът потвърждава, че се е запознал със съответните ОТУ, от които неразделна част са "Условия за рекламация" и документа „Доставка“, с условия на поръчаната услуга и/или лицензионното разрешение и че се съгласява с тях, и то във версията, която е в сила и валидна към момента на изпращане на поръчката.

Купувачът е наясно, че със закупуване на продукти, които са в търговската оферта на Продавача, няма право да използва регистрирани марки, търговски наименования, фирмени лога или патенти на Продавача или други фирми, освен ако не е договорено друго в конкретен случай със специален договор.

 Настоящите Общи търговски условия и Договорът за покупка се сключват на словашки език, фактурата и останалите документи се издават на български език.

II.

Сигурност и защита на личните данни

 

Купувачът може да провери и променя предоставените лични данни по всяко време, както и да отмени регистрацията си след влизане в уебсайта на онлайн магазина в секцията „Моят профил“.

Купувачът може, като маркира съответното поле преди изпращане на поръчката, да изрази съгласието си по смисъла на § 11 ал. 1 от Закон № 122/2013 Сб.зак., продавачът да обработва и съхранява личните му данни, особено тези, посочени по-горе и / или които са необходими в дейностите на продавача по отношение на изпращането на информация за нови продукти, отстъпки и промоции за стоки от офертата и да ги обработва във всички свои информационни системи относно изпращането на информация за нови продукти, отстъпки и промоции на предлаганите стоки.

Купувачът дава на Продавача съгласието за определен срок и то докато целта на обработването на личните данни на Купувача ще бъде изпълнена. След изпълнение на целта на обработването, Продавачът осигурява незабавно унищожаване на личните данни на Купувача. Съгласието за обработване на лични данни може да бъде оттеглено от Купувача по всяко време в писмена форма. Срокът на съгласието изтича в рамките на 1 месец от получаването на оттеглянето на съгласието на Купувача към Продавача.

Продавачът декларира, че всички лични данни са поверителни и няма да бъдат разкривани, предоставени на трето лице и т.н., с изключение на ситуацията, свързана с разпространение или плащане относно поръчаната стока (уведомяване за името, номера на сметката и адреса за доставка). Продавачът действа по такъв начин, че субектът на данни да не понася вреди на правата си, по-специално на правото за запазване на човешкото достойнство, и също така да се грижи за защитата срещу неправомерна намеса в личния живот на субекта на данните. Личните данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с приложимите закони на Словашката република, по-специално със Закон № 122/2013 Сб.зак., относно защитата на личните данни, изменен и валиден. Купувачът има право на достъп до личните си данни и правото да ги коригира (чрез цитираната форма за контакт, включително правото да поиска изясняване и премахване на незадоволителния статут и други законови права върху тези данни.

Въз основа на безплатно писмено искане купувачът има право да възрази срещу обработването на лични данни от продавача в случаи съгласно § 10 ал. 3, букви a), e), f) или g) от Закон № 122/2013 Сб.зак. чрез изразяване на основателни причини или чрез представяне на доказателства за неоторизирана намеса в неговите права и права защитени интереси, които са или могат да бъдат ощетени в конкретен случай с такова обработване на лични данни, освен ако правни причини не го изключват; и доказва се, че възражението на Купувача е оправдано, Продавачът е длъжен личните данни, за които обработването им Купувачът е възразил, без забавяне да ги блокира и да ги унищожи веднага щом обстоятелствата го позволят.

Като част от процедурата за подаване на рекламация от клиенти се изискват следните данни: име, фамилия, адрес, телефонен номер, имейл и подпис или електронен подпис. Всички лични данни, получени по този начин, се обработват единствено за целите, необходими за разглеждането на рекламацията и в съответствие със Закон № 1222013  Сб., относно защитата на личните данни. 

Купувачът има право на достъп до личните си данни и правото да ги коригира, включително правото да поиска изясняване и премахване на грешния статус и други законови права върху тези данни.

Освен това Продавачът може да използва така наречените „бисквитки“, за да улесни предоставянето на услуги на информационното общество, в съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ES за целите на „бисквитки“ или подобни инструменти и да гарантира, че потребителите са запознати с информацията, която съхранява в крайното устройство. Потребителите имат възможност да откажат „бисквитките“ или подобни инструменти да се съхраняват на крайните им устройства, например чрез стартиране на анонимна функционалност за сърфиране в браузъра си.

 

III.

Процес на поръчка

Разходите, възникнали от Купувача при използване на средствата за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори) се поемат от самия Купувач. Тези разходи не се различават от основната ставка.

Купувачът може да извършва поръчката на стоките по следните начини:

 • чрез поръчка в онлайн магазина www.foxigy.bg без регистрация. Регистрацията не е задължителна при правене на поръчките.
 • чрез своя клиентски акаунт, след предварителна регистрация в онлайн магазина www.foxigy.bg,
 • по телефона +359 42 919 713 или имейла info@foxigy.bg посредством клиентската поддръжка

 

В случай, че е налице очевидна техническа грешка от страна на Продавача при посочване на цената на стоките в онлайн магазина или в процеса на поръчване, Продавачът не е длъжен да достави стоките на Купувача за тази ясно погрешна цена, дори ако е изпратено автоматично потвърждение на Купувача получава поръчка съгласно настоящите Общи търговски условия. Продавачът уведомява купувача за грешката без забавяне и изпраща на Купувача променена оферта по неговия имейл адрес. Изменената оферта се счита за нов проект на договор за покупка и договорът за покупка се сключва в такъв случай чрез потвърждение за получаване от Купувача по имейл адреса на Продавача.

Продавачът си запазва правото да обяви договора за покупка за невалидно сключен, ако са били злоупотребени личните данни, платежна карта и т.н., или поради намесата на административен или съдебен орган, Купувачът ще бъде информиран за тази процедура.

Купувачът потвърждава, че в горните случаи Договорът за покупка не може да бъде валиден.

Регистрация на клиента

„Декларираме, че данните се използват само за целите на идентификацията при покупка в компанията „UDERMAN s.r.o.“ и няма да бъдат разкрити на трети лица или злоупотребени по друг начин. С потвърждаването на регистрацията се съгласявате да с  изпращането на бюлетини от онлайн магазина на компанията „UDERMAN s.r.o.“, в съответствие със Закон № 480/2004 Сб. За някои услуги на информационното общество.“

Поръчките могат да се правят и без регистрация.

 IV.

Условия на плащане

Цената на стоката и всички разходи, свързани с доставката на стоките по договора за покупка, могат да бъдат платени от Купувача по следните начини:

 • чрез банков превод по банковата сметка на продавача, номер на банкова сметка  ( IBAN: BG96BPBI79421200041230 )
 • с наложен платеж при доставка на стоката с куриер, 

Продавачът си запазва правото да изпрати данъчния документ — фактура по електронен път, в срок до 14 дни от получаване на плащането. Фактурата може да бъде намерена в прикачения файл по имейл, който ви информира за получаването на плащането за стоките.

Заедно с покупната цена Купувачът е длъжен да плати на Продавача разходите, свързани с опаковането и доставка на стоките по договорената сума. Освен ако не е изрично посочено по-долу, покупната цена и разходите, свързани с доставката на стоките, се разбират като покупна цена.

  

V.

Доставка на стоки

Доставката на стоки се извършва по следните начини:

 • доставка с куриер (Speedy) само до личен адрес. Доставка до офис на курирерите не се предлага засега, но ако желаете да си вземете пратката от офис на куриера, може да се уговорите лично със Спиди относно доставка до офис. 
 • Срок на доставка: приблизително 5 работни дни. Стоката се доставя в рамките на 5-7 работни дни, защото се изпраща от централния ни склад в Словакия и с куриер се доставят до България / в момента куриерска услуга на Speedy). 

Стоката може да бъде изпратена на Kупувача с куриерска услуга. Индивидуалните видове транспорт се предлагат в зависимост от текущата наличност на индивидуални услуги и като се вземат предвид възможностите за капацитет и възможностите за разстояние на пътя. В случай на непреодолима сила или неработеща информационната система, тя не носи отговорност за закъсняла доставка на стоките. Цената за доставка се регулира според текущата ценова листа в деня на поръчката.

Ако Продавачът по силата на договора за продажба е длъжен да достави стоките до мястото, посочено от Купувача в поръчката, Купувачът е длъжен да поеме стоката при доставката. В случай, че по причини от страна на Купувача е необходимо да се доставят стоките многократно или по различен начин от посоченото в поръчката, Купувачът е длъжен да плати разходите, свързани с повторната доставка на стоките или разходите, свързани с друг начин на доставка.

При вземането на стоките от превозвача Купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоките и в случай на дефекти или видими щети незабавно да уведоми превозвача. В случай на откриване на нарушение на опаковката, показващо неразрешено проникване в пратката, Купувачът има право да откаже пратката от превозвача поради тази причина.

Продавачът издава на Купувача данъчен документ - фактура. Данъчният документ се изпраща по имейл адреса на купувача/Данъчният документ е приложен към доставената стока./

Купувачът придобива правото на собственост върху стоките, като е платил пълната покупна цена на стоките, включително разходите за доставка, но първо когато поема стоката. Отговорността за случайно унищожаване, повреда или загуба на стоки преминава към Купувача в момента на получаване на стоката или в момента, когато Купувачът е бил длъжен да поеме стоката, но не го е направил в нарушение на Договора за покупка.

Купувачът е длъжен да провери състоянието на пратката заедно с превозвача/куриера веднага след доставката (брой пратки, целостта на опаковката и на тиксото с логото на фирмата, повреда на кутията) съгласно приложената товарителница/етикет от куриера. В случай на откриване на щети по пратката Купувачът е длъжен да направи отчет за степента и естеството на щетите при представителя на превозвача/куриерска услуга. Въз основа на така направената документация Купувачът може впоследствие да откаже приемането на доставените стоки, които не са в съответствие с договора за продажба, да откаже да вземе стоката с дефект или да потвърди доставката на стоките с дефект и впоследствие да рекламира дефекта на стоката при Продавача. Ако Купувачът открие щети или други нередности чак след поемане на пратката, той е длъжен незабавно да се свърже с Продавача. Ако той няма да направи това, искове за рекламирани дефекти му се отпускат само ако докаже, че стоките вече са имали такива дефекти към момента на тяхното приемане.

За непълната или повредена пратка трябва незабавно да бъде уведомен Продавача по имейла на info@foxigy.bg или по телефона: +359 42 919 713  , да попълни доклад за щетите с превозвача и да го изпрати без ненужно забавяне по имейла до продавача. Допълнителни оплаквания от непълноти или външни повреди на пратката не лишават Купувача от правото да рекламира стоката, но дават възможност на Продавача да докаже, че това не е нарушение на договора за покупка.

  VI.

Рекламация на стоката

 В случай на откриване на дефект на даден продукт е необходимо незабавно да се подаде рекламация (не използвайте продукта по-нататък) пред Продавача. Може да подадете рекламация по имейла на info@foxigy.bg или по телефона +359 42 919 713:

За дефектна стока ще заявим куриер, който ще дойде да вземе стоката от Вас, поради това да не плащате куриерски разходи. Когато подавате рекламация имаме нужда да ни изпратите тези данни:

 • име и фамилия (на купувача)
 • номер на Вашата поръчка
 • личен адрес, от който куриера може да вземе стоката (улица, номер, град и пощенски код)
 • Вашата банкова сметка под формата IBAN за да можем да ви възстановим сумата по сметката, веднага когато получим стоката обратно в нашия събирателен пункт.
 • Данни за контакт: телефон, имейл
 • Описание на дефекта

 Вземане на стоката ще се осъществява по личен договор между продавача и купувача.

За прилагането на рекламация е необходимо да попълните формуляр за рекламация, който ще може да изтеглите от нашия сайт www.foxigy.bg или да го поискате по имейла info@foxigy.bg.

След като попълните всички необходими данни, е необходимо да принтирате този формуляр и да го добавите към рекламираните стоки, следователно може да заявиме куриер да вземе стоката.

Срок за обработка на рекламация е 30 дни, след като пристигне рекламираната стока обратно в нашия централен склад в Словакия.

След като Продавача прегледа върнатите стоки, пристигнали на адрес за доставка, Продавачът определя начина на обработка на рекламация и своевременно информира Купувача.

Купувачът е наясно, че ако не достави рекламираната стока, включително всички доставени аксесоари, тогава в случай на оттегляне на Купувача от договора, покупната цена ще бъде върната на Купувача, намалена със сумата на липсващите аксесоари.

ВНИМАВАЙТЕ!

Износването характерно за материала или употребата не се считат за дефект. За дефект не се счита, ако от естеството на продадената стока се вижда, че експлоатационният ѝ срок е по-кратък от гаранционния срок и когато при нормалното използване на такова нещо общото му износване настъпва преди изтичането на гаранционния срок.

Други разпоредби са изброени в Условията на рекламация, които може да намерите тук: https://www.foxigy.bg/uslovija-za-reklamacija .

 

VII.

Оттегляне от договора

 

Оттегляне от договора от Купувача, който е потребителят:


Съгласно разпоредбите на § 7 от Закона за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на договор от разстояние или договор, сключен извън помещенията на продавача и за изменение и допълнение на някои закони (Закон № 102/2014 Сб.зак.), Купувачът има право да се оттегли от така сключения договор, без да дава основание в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на стоките или от сключването на договора за услуги. За да спази срока за отказ, купувачът трябва да изпрати ясно изявление, изразяващо готовността си да се оттегли от договора за покупка.

Купувачът, който е сключил договор за продажба извън стопанската си дейност като потребител, има право да се откаже от договора за продажба.


Ако Купувачът се откаже от договора за покупка, Продавачът ще му върне незабавно, но не по-късно от 14 дни от оттеглянето от договора за покупка, всички средства, включително разходите за доставка, които е получил от него, по банковата сметка с превод по банков път. При отказ от договора Продавачът връща средствата за стоките и разходите, свързани с доставката на стоките от Продавача към Купувача. Други разходи, свързани с връщането на стоките от Купувача, няма да бъдат възстановени на Купувача (т.е. разходите, възникнали на Купувача при връщането на стоките). Всички разходи свързани с връщане на стоката поема Купувача. Продавачът може да се откаже от оттеглянето поради това, че стоката е била върната пощетена или с дефекти. В този случай стоката се връща на купувача и не се възстановява сумата за закупения продукт.

За прилагането на отказ е необходимо да се попълни и изтегли и попълни формуляр за оттегляне от договора, който може да поискате и по имейла или да го свалите от сайта тук: . 

Адрес за връщане на стоката:
KNH SLOVAKIA - FOXIGY
or. ORADEA [410001]
cal. BORSULUI Nr 53
ROMANIA
tel: +359 42 919 713

Освен в случаите, когато оттеглянето е изрично договорено, потребителят не може да се оттегли от договорите:

за предоставяне на услуга, ако нейното предоставяне е започнато с изричното съгласие на потребителя и потребителят е декларирал, че е надлежно инструктиран да загуби правото си на отказ, след като услугата е била предоставена изцяло, и ако се получи услугата да е била предоставена изцяло;

 1. продажбата на стоки или предоставянето на услуги, чиято цена зависи от движението на цените на финансовия пазар, което не може да бъде засегнато от продавача и което може да възникне по време на изтичането на срока за отказ;
 2. продажбата на стоки, изработени в съответствие със специфичните изисквания на потребителя, предназначени специално според размерите на потребителя или предназначени специално само за един потребител;
 3. продажбата на стоки, които подлежат на бързо влошаване или увреждане,
 4. продажбата на стоки, съдържащи се в предпазни опаковки, които не са подходящи за връщане поради съображения за здравна защита или хигиенни причини и чиято защитна опаковка е била нарушена след доставката;
 5. продажбата на стоки, които поради своето естество могат да бъдат неразривно смесени с други стоки след доставката,
 6. продажбата на алкохолни напитки, чиято цена е била договорена към момента на сключването на договора, доставката им може да бъде извършена не по-рано от 30 дни и цената им зависи от движението на пазарните цени, които не могат да бъдат повлияни от продавача;
 7. извършване на спешни ремонти или поддръжка, които потребителят изрично е поискал от продавача; това не се прилага за договори за услуги и договори, имащи за предмет продажбата на стоки, различни от резервни части, необходими за ремонт или поддръжка, ако са сключени по време на посещението на продавача при потребителя и потребителят не е поръчал предварително такива услуги или стоки;
 8. продажбата на звукозаписи, визуални записи, аудиовизуални записи, книги или компютърен софтуер, продавани в защитни опаковки, ако потребителят е разопаковал опаковката,
 9. продажбата на периодичен принт, с изключение на продажбите по договор за абонамент и продажбата на книги, които не са доставени в защитна опаковка;
 10. предоставянето на услуги по настаняване, различни от целите на настаняването, превоз на стоки, отдаване под наем на автомобили, предоставяне на кетъринг услуги или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, и съгласно които продавачът се задължава да предостави тези услуги в договореното време или в договорения срок,
 11. предоставянето на електронно съдържание, различно от материален носител, ако използването му е започнато с изричното съгласие на потребителя и потребителят е декларирал, че е надлежно инструктиран да загуби правото си на отказ, като изрази това съгласие.
 12. за конкретни електронни стоки, подлежащи на цифрово активиране, ако такова активиране е било извършено от потребителя.

За да се оттегли от договора за продажба, Kупувачът може да използва формуляра за оттегляне по образец, предоставен от Продавача. Оттеглянето от Договора за покупка се изпраща от Купувача по имейл. Продавачът незабавно потвърждава на Купувача получаването на формуляра.

Сума за връщане на стока поема Купувача.

Ако Купувачът се оттегли от договора за покупка, Продавачът не е длъжен да върне получените средства на Купувача, преди Купувачът да предаде стоките или да докаже, че стоките са изпратени на Продавача.

Стоките трябва да бъдат върнати от Купувача на Продавача неповредени, неизносени и незамърсени и ако е възможно, в оригиналната опаковка. Продавачът има право едностранно да компенсира правото на обезщетение за вреди, причинени на стоките, срещу правото на Купувача на възстановяване на покупната цена.

Продавачът има право да се откаже от договора за покупка поради изтичане на запасите, липса на стоки или когато производителят, вносителят или доставчикът на стоките са прекратили производството или вноса на стоките.

 Оттегляне от договора от купувача, който е предприемач:


В случай, че Купувачът е юридическо лице, на Купувача може да бъде предложено резервно оттегляне от договора за покупка в зависимост от състояние на върнатите стоки, изгубената гаранция и действителната цена на върнатите стоки. Състояние на стоките се определя от Продавача. В случай на несъгласие на условията, приемливи и за двете страни, стоките ще бъдат върнати за сметка на Продавача. Продавачът има право да начисли на Купувача всички възникнали допълнителни разходи.

Ако Купувачът има право да се откаже от договора за покупка в срок от четиринадесет (14) дни и връщането на стоката няма да бъде в оригиналната опаковка, включително всички негови части и аксесоари, UDERMAN, s. r. o. като Продавач си запазва правото да изчисли възстановяване с такава сума, която ще компенсира разходите на дружеството, които задължително възникнат при следваща продажба на тази стока.

При издаване на кредитно известие може да се изисква от Купувача (така и от потребителя и предприемача) представяне на лична карта, за да бъдат защитени собствени права на купувача.

Купувачът признава, че ако се откаже от договора, той ще поеме разходите за връщане на стоката към продавача.

Предупреждение: 
Никое законодателство не предоставя на потребителя правото да връща стоки, закупени в т.нар. „физически магазин“. Ако продавачът предлага такава възможност (или възможност за обмен на стоки за други стоки) на потребителя, той го прави извън задълженията си. Правото на неоправдано връщане или замяна на стоките не подлежи на правно изпълнение.

 

VIII.

Състезания и крайни срокове за взимане на наградата

 

В случай, че Победителят спечели в състезание, организирано от Продавача, победителят е длъжен да вземе наградата си в рамките на 30 календарни дни от датата, на която резултатите от това състезание са обявени от Продавача. Правото на победителя на наградата изтича в края на този период, когато наградата се отнема в полза на организатора. Повече правила може да прочетете тук:

Общи правила на състезанията:

 

IX.

Гаранционни условия

 

Гаранционните условия за стоки се уреждат от Правилника за рекламации на Продавача и приложимите закони на Словашката република. Документът за покупка служи и като гаранционна карта.

 

В пакета винаги ще намерите данъчен документ. Гаранционният срок започва да тече с датата на получаване на пратката. Гаранционният срок е посочен до всеки продукт в детайлите на стоките. В случай на спор, гаранционният срок може да бъде удължен с 5 (с думи: пет) дни като компенсация за времето за транспорт. 

Дължината на гаранцията варира в зависимост от това дали купувачът е физическо или юридическо лице.


Физическо лице:
Съгласно раздел § 620 от Гражданския кодекс гаранционният срок е най-малко 24 месеца.
Юридическо лице:
Продължителността на гаранцията за ЮЛ се урежда от Търговския кодекс §429 и се определя на период от 12 месеца.

Срокът на гаранцията може да бъде удължен за повечето продукти чрез над-стандартната услуга за удължаване на гаранцията. За повече информация относно услугата, моля свържете се с нашия център за обслужване на клиенти.

Състояние на стоките:

Нови стоки: се наричат стоки, които са напълно нови стоки в оригиналната опаковка, които са неповредени и неизползвани.

Разопаковани стоки: се наричат стоки, които са ползвани за кратко или ремонтирани стоки, напълно функционални. Гаранция 12 месеца

 

Лицензи за снимки

Снимките на Foxigy.bg са защитени с лицензионно споразумение. Ако се интересувате от снимки, моля, свържете се с управителя-директор и изключителния собственик на направените снимки.

 

X.

Заключителни разпоредби

Съгласно Закон № 391/2015 Сб.зак. за алтернативно разрешаване на потребителски спорове Потребителят има право да се обърне към Продавача с искане за обезщетение, ако не е удовлетворен от начина, по който продавачът е обработил рекламацията му или ако счита, че Продавачът е нарушил правата му.


Потребителят има право да подаде искане за започване на алтернативно разрешаване на спорове към субекта за алтернативно решаване на спорове, ако продавачът е отговорил отрицателно на искането или не е отговорил на него в срок от 30 дни от датата на изпращане.

Тук може да се намери връзка на платформата за алтернативно решаване на спорове за потребителите, чрез която потребителят може да представи предложение за започване на алтернативно разрешаване на спорове.

Настоящите Общи условия са валидни и влизат в сила от 28.8.2020 г. и отменят предишни версии на ОТУ. Продавачът си запазва правото да променя ОТУ без предизвестие. Промяната на ОТУ не се прилага за договори за продажба, сключени преди промяната на ОТУ, независимо от факта, че стоките все още не са били доставени.

 

Настоящите Общи търговски условия уреждат отношенията между изпълнителите на Договора за покупка, от една страна, UDERMAN, s. r. о., ЕИК 47485353, номер по ДДС 2023901110, VIES: SK2023901110, със седалище Na Kameni 385/5 08641 Raslavice с офис на адрес Strojnícka 7, 080 01 Prešov, Словакия , вписан в Търговския регистър на Окръжния съд Прешов, раздел: ООД, Вписване № 29509/P. За повече информация относно продавача вижте секцията „Контакт